Academische basisschool

De ARS is een school waarbinnen leerlingen, leerkrachten, studenten en docenten onderwijs ontvangen, onderwijs geven, experimenten en onderzoek uitvoeren met als doel verbetering van het onderwijs en te komen tot praktijkgerichte kennisontwikkeling. Binnen de Albertus Risaeusschool zijn we er op gericht om ontwikkelde kennis doelgericht te verspreiden en te presenteren aan derden. We richten ons hierbij op 4 O’s als resultaat gebieden: Onderwijs, Opleiden, Ontwikkeling en Onderzoek. De primaire taak op de ARS is uiteraard onderwijs te verzorgen aan de kinderen. Het streven is dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en afgestemd is op de mogelijkheden van het kind. De kinderen moeten vanuit een onderzoekende en zelfstandige houding inhoud kunnen geven aan hun leerproces. Ook zal ons onderwijs gericht moeten zijn op samenwerken tussen leerlingen en benutten van elkanders kwaliteiten. Binnen de ARS zullen studenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. De leeromgeving zal de student moeten uitdagen tot leren. Deze leeromgeving zal voor de student een inspiratiebron moeten zijn om zijn leren te verbreden, te verdiepen en aan te zetten tot uitbreiding van zijn kennis. Dit alles in nauwe samenwerking met de VIAA, zowel met docenten als studenten.

Vanuit de visie is de school erop gericht om vanuit een beleidscyclus haar onderwijs te evalueren en te vernieuwen. Dit zal op zowel organisatieniveau als ook op leerkrachtniveau plaatsvinden. Persoonlijke leerplannen van leerkrachten zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan het schoolplan van de school. Scholingstrajecten van leerkrachten zullen een meerwaarde moeten hebben voor het onderwijs, gekoppeld aan de visie die de school nastreeft.

Het schoolplan zal als uitgangspunt dienen voor het op te stellen onderzoeksplan. Onderzoek zal erop gericht zijn om het onderwijs aan kinderen te effectueren en te verbeteren. Tevens dient het als borging van de kwaliteit. Het onderzoek zelf zal getoetst worden aan externe bronnen. Hiermee beogen we een realisering van kwalitatief goed onderzoek. Dit betekent dat leerlingen, leerkrachten, studenten en docenten van de VIAA over onderzoeksvaardigheden/ kennis moeten beschikken. Belangrijk is dat een ieder werkt vanuit een reflectieve/onderzoekende houding. Reflectie op eigen en elkaars leren en functioneren, zal dan ook een systematische plek hebben binnen de school.