ONS IDEAAL ALS ARS:

Vanuit onze visie willen we het leren van binnenuit integreren in ons totale onderwijs.

 

- De leerlingen weten zich daardoor gekend en geliefd omdat ze de door God gegeven kwaliteiten mogen inzetten. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk en gemotiveerd voor hun eigen leren en ervaren zij daarin plezier.

- Als leerkrachten staan wij open voor het elkaar bevragen op en delen van onze successen en belemmeringen, waardoor we elkaar stimuleren ons professionele handelen verder te ontwikkelen.

-Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ouders ruimte voor de inbreng van hun eigen inzichten over de kwaliteiten en mogelijkheden van hun kind.

Waar staat de school voor?

Ouders als partners
Uitgaande van de visie van de ARS hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. De ARS heeft een uitnodigende houding naar ouders en ziet ouders als partners. Er is een streven naar een gezamenlijk doel, voor de ouders als ervaringsdeskundigen, voor leerkrachten als professionals, n.l.: naar een optimale ontwikkeling van leerlingen. Ouders en leerkrachten gaan uit van reële verwachtingen en doelen en werken samen aan christelijk onderwijs en geloofsopvoeding. Onderwijs wordt effectiever als het is ingebed in een relatie met ouders.


Relatie met het team
Leerkrachten zijn zich bewust van belang van constructieve communicatie met ouders en hebben de intentie in communicatie laagdrempelig te zijn.
Al vanaf het begin van een schooljaar wordt er geïnvesteerd in het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met ouders.
Leerkrachten stellen de mening en betrokkenheid van ouders op prijs en nemen zorgen van ouders serieus.


Relatie handelingsgericht werken
Bij het handelingsgericht werken en de invoering van de 1-zorgroute zijn ouders belangrijke partners van de leerkracht en de school. Ouders kennen hun kind goed en kunnen de leerkracht en school waardevolle informatie verschaffen over de onderwijsbehoefte en aanpak van hun kind. Hoe de A.R.S. het handelingsgericht werken handen en voeten geeft, is weergegeven in een schematisch overzicht van de zorgstructuur. In dat overzicht wordt duidelijk wat ouders en leerkrachten van elkaar mogen verwachten en hoe de lijnen binnen passend onderwijs lopen.